alipoidic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alipoidic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alipoidic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alipoidic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alipoidic

    * kỹ thuật

    y học:

    không có mỡ