algorism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorism.

Từ điển Anh Việt

 • algorism

  /'ælgərizm/ (algorithm) /'ælgəriðm/

  * danh từ

  thuật toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algorism

  the Arabic (or decimal) system of numeration

  computation with Arabic figures