algonkin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algonkin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algonkin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algonkin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algonkin

    Similar:

    algonkian: a member of a North American Indian people in the Ottawa river valley of Ontario and Quebec

    algonkian: the Algonquian language spoken by the Algonkian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).