alginate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alginate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alginate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alginate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alginate

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    anginit