algicid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algicid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algicid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algicid.

Từ điển Anh Việt

  • algicid

    * danh từ

    (hoá học) chất diệt tảo