algesiogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algesiogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algesiogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algesiogenic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algesiogenic

    * kỹ thuật

    y học:

    gây đau