algesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algesia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algesia

    * kỹ thuật

    y học:

    tăng cảm đau