algenesthesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algenesthesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algenesthesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algenesthesia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algenesthesia

    * kỹ thuật

    y học:

    mất cảm giác đau