algebroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebroid.

Từ điển Anh Việt

  • algebroid

    phòng đại số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebroid

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phỏng đại số