algal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algal.

Từ điển Anh Việt

  • algal

    xem alga

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algal

    of or relating to alga