alexipharmac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alexipharmac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alexipharmac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alexipharmac.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alexipharmac

    * kỹ thuật

    y học:

    chất giải độc

    sự giải độc