alexinic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alexinic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alexinic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alexinic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alexinic

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc có tính bổ thể