alexia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alexia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alexia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alexia.

Từ điển Anh Việt

 • alexia

  * danh từ

  (y học) bệnh mất khả năng đọc hoàn toàn hay một phần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alexia

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng mù đọc (một bệnh mắc phải mất khả năng đọc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet