aleurone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleurone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleurone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleurone.

Từ điển Anh Việt

  • aleurone

    /ə'lju:rən/ (aleurone) /ə'lju:rən/

    * danh từ

    (thực vật học) hạt alơron

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleurone

    granular protein in outermost layer of endosperm of many seeds or cereal grains