alethic logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alethic logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alethic logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alethic logic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alethic logic

    the modal logic of necessity and possibility and contingency

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).