alethia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alethia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alethia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alethia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alethia

    * kỹ thuật

    y học:

    không có khả năng quên