alepidote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alepidote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alepidote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alepidote.

Từ điển Anh Việt

  • alepidote

    * tính từ

    không vẩy