aleph-null, aleph-zero nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleph-null, aleph-zero nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleph-null, aleph-zero giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleph-null, aleph-zero.

Từ điển Anh Việt

  • aleph-null, aleph-zero

    alep không