aldosteronoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldosteronoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldosteronoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldosteronoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aldosteronoma

    * kỹ thuật

    y học:

    u andosteron