aldosteronism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldosteronism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldosteronism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldosteronism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aldosteronism

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng tăng aldosterone

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aldosteronism

  a condition caused by overproduction of aldosterone

  Synonyms: hyperaldosteronism