aldose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldose.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aldose

    a monosaccharide sugar that contains the aldehyde group or is hemiacetal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).