aldisp (applicative language for digital signal processing) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldisp (applicative language for digital signal processing) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldisp (applicative language for digital signal processing) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldisp (applicative language for digital signal processing).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aldisp (applicative language for digital signal processing)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ ứng dụng cho xử lý tín hiệu số