aldermanship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldermanship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldermanship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldermanship.

Từ điển Anh Việt

  • aldermanship

    /'ɔ:ldəmənʃip/

    * danh từ

    chức uỷ viên hội đồng thành phố, chức uỷ viên hội đồng khu