aldehyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldehyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldehyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldehyte.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aldehyte

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    anđehyt