alcoran nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoran nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoran giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoran.

Từ điển Anh Việt

  • alcoran

    /,ælkɔ'rɑ:n/

    * danh từ

    kinh Co-ran (đạo Hồi)