alcohol-precipitated starch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol-precipitated starch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol-precipitated starch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol-precipitated starch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol-precipitated starch

    * kinh tế

    tinh bột kết tủa bằng cồn