alcogas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcogas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcogas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcogas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcogas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hỗn hợp rượu xăng