alclad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alclad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alclad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alclad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alclad

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hợp kim anclet