alchemical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alchemical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alchemical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alchemical.

Từ điển Anh Việt

 • alchemical

  /æl'kemik/ (alchemical) /æl'kemikel/

  * tính từ

  (thuộc) thuật giả kim

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alchemical

  Similar:

  alchemic: related to or concerned with alchemy