albumosuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albumosuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albumosuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albumosuria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albumosuria

    * kỹ thuật

    y học:

    anbumoza-niệu