albugo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albugo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albugo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albugo.

Từ điển Anh Việt

 • albugo

  /æl'bju:gou/

  * danh từ

  (y học) chứng vảy cá (ở mắt)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • albugo

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng đục giác mạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • albugo

  type genus of the Albuginaceae; fungi causing white rusts

  Synonyms: genus Albugo