albitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albitic.

Từ điển Anh Việt

  • albitic

    xem albite

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albitic

    of or related to albite feldspar