albian stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albian stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albian stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albian stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albian stage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bậc Albi