albeit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albeit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albeit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albeit.

Từ điển Anh Việt

  • albeit

    /ɔ:l'bi:it/

    * liên từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) mặc dù, dù, dẫu

    he tried albeit without success: anh ta vẫn cố gắng mặc dù không thành công