albaloy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albaloy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albaloy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albaloy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albaloy

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hợp kim anba