al-hakim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

al-hakim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm al-hakim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của al-hakim.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • al-hakim

    an Ismaili caliph of Egypt who declared himself an incarnation of God and founded the Druze religious sect (985-1021)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).