akinetic epilepsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akinetic epilepsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akinetic epilepsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akinetic epilepsy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • akinetic epilepsy

    epilepsy characterized by akinesia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).