ajutage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ajutage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ajutage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ajutage.

Từ điển Anh Việt

  • ajutage

    ???