aitch-bone cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aitch-bone cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aitch-bone cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aitch-bone cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aitch-bone cutter

    * kinh tế

    dao chặt xương chậu