airwedge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airwedge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airwedge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airwedge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airwedge

    * kỹ thuật

    nêm không khí