airside face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airside face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airside face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airside face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airside face

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt dưới đập

    mặt hạ lưu