airshaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airshaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airshaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airshaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airshaft

    * kỹ thuật

    đường thông khí