airsetting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airsetting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airsetting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airsetting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airsetting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cứng trong không khí