airframe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airframe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airframe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airframe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airframe

    the framework and covering of an airplane or rocket (excluding the engines)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).