aircrewman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aircrewman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aircrewman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aircrewman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aircrewman

    a member of an aircrew

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).