airbuilt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airbuilt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airbuilt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airbuilt.

Từ điển Anh Việt

  • airbuilt

    * tính từ

    hư không; không tưởng