air-gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-gage

    * kỹ thuật

    áp kế