air-floating head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-floating head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-floating head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-floating head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-floating head

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu từ nổi