ainhum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ainhum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ainhum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ainhum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ainhum

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh airhum (châu Phi)