aidolomania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aidolomania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aidolomania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aidolomania.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aidolomania

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng loạn dâm